Thời khóa biểu năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN TỈNH ĐẮK NÔNG
PHÒNG CHUYÊN MÔN & CAN THIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đắk Nông, ngày 05 tháng 9 năm 2022
    THỜI KHÓA BIỂU TTHTPTGD HÒA NHẬP ĐẮK NÔNG (thực hiện từ ngày 05/9/2022)
LỚP  Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1a1 KT  Sáng 1 Chào cờ Tập làm câu Mỹ thuật Giáo dục tập thể Phát âm
2 Phát âm LT. Tiếng Việt Ngôn ngữ Thủ công Toán
3 Phát âm LT. Tiếng Việt Ngôn ngữ Thể dục Tập viết
4 Toán Âm Nhạc Thể dục Âm Nhạc LT. Tiếng Việt
Chiều 1 Tập viết Ngôn ngữ Toán Phát âm
2 Toán Ngôn ngữ LT. Toán Phát âm
3 Tập làm câu LT. Toán Tập viết Toán
LỚP  Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ sáu
1a2 CPTTT  Sáng 1 Chào cờ Kỹ năng phục vụ Thể dục Toán Thể dục
2 Tiếng Việt Kỹ năng phục vụ LT. Toán Toán Kỹ năng xã hội
3 Tiếng Việt LT. Tiếng Việt Tiếng Việt Kỹ năng xã hội Âm nhạc
4 Toán Toán Tiếng Việt Mỹ thuật LT. Toán
Chiều 1 Kỹ năng giao tiếp Giáo dục tập thể Kỹ năng giao tiếp Tiếng Việt
2 Kỹ năng giao tiếp Giáo dục tập thể Tự nhiên xã hội LT. Tiếng Việt
3 Kỹ năng phục vụ Kỹ năng xã hội LT.Toán Toán
LỚP  Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1a3 CPTTT Sáng 1 Chào cờ Kỹ năng xã hội Kỹ năng xã hội Tiếng Việt LT. Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Toán Kỹ năng xã hội Kỹ năng giao tiếp LT. Toán
3 Tiếng Việt Kỹ năng phục vụ Tự nhiên xã hội Toán Giáo dục tập thể
4 Toán LT. Toán Kỹ năng giao tiếp Toán Kỹ năng phục vụ
Chiều 1 Kỹ năng phục vụ Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục
2 Giáo dục tập thể LT. Tiếng Việt LT. Tiếng Việt Mỹ thuật
3 Kỹ năng giao tiếp Âm nhạc Toán Thể dục
LỚP  Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1A4 CPTT Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Thể dục Kỹ năng xã hội Tiếng Việt
2 Toán Tiếng Việt Kỹ năng giao tiếp Mỹ thuật Tiếng Việt
3 Toán Toán Toán Kỹ năng phục vụ LT. Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Kỹ năng giao tiếp Toán LT. Toán Giáo dục tập thể
Chiều 1 Tự nhiên xã hội Kỹ năng giao tiếp LT. Tiếng Việt LT. Tiếng Việt
2 Kỹ năng xã hội Âm nhạc Kỹ năng xã hội Kỹ năng phục vụ
3 Giáo dục tập thể Kỹ năng phục vụ LT. Toán Thể dục
LỚP  Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1C CPTT Sáng 1 Chào cờ Toán Học vần Học vần Toán
2 Toán Toán LT. Tiếng Việt LT. Tiếng Việt Kỹ nằn giao tiếp
3 Học vần Kỹ năng xã hội Kỹ năng phục vụ Kỹ năng giao tiếp Tự nhiên xã hội
4 Học vần Thể dục Âm nhạc Tự nhiên xã hội Mỹ thuật
Chiều 1 Kỹ năng xã hội Kỹ năng phục vụ Học vần Kỹ năng xã hội
2 LT. Toán Kỹ năng phục vụ Học vần Giáo dục tập thể
3 Mỹ thuật Kỹ năng giao tiếp Toán Thể dục
Người lập
   
   
                 
Nguyễn Thị Thu Hằng