THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỚP Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ bảy
1A1 Sáng 1 CC CN GDTT (Khang) KHNN (Trinh) CN
2 CN CN GDTT (Khang) CN CN
3 CN CN KHNN (Trinh) CN CN
4 CN Âm nhạc(Zôn) KHNN (Trinh) CN CN
5
Chiều 1 PTGT (Thảo) PTGT (Thảo) CN CN
2 Mĩ thuật (Zôn) PTGT (Thảo) CN CN
3 Thủ công (Trinh) TD (Zôn) PTGT (Thảo) PTGT (Thảo)
4
5
LỚP Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ bảy
1A2 Sáng 1 CC CN GDTT (Khang) CN PTGT (Thảo)
2 CN CN GDTT (Khang) CN CN
3 CN KHNN (Trinh) CN Thủ công (Trinh) CN
4 CN Mĩ thuật (Trinh) CN KHNN (Trinh) CN
5
Chiều 1 KHNN (Trinh) Âm nhạc(Zôn) CN PTGT (Thảo)
2 PTGT (Thảo) CN CN PTGT (Thảo)
3 PTGT (Thảo) CN CN TD (Zôn)
4
5
LỚP Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ bảy
1A3 Sáng 1 CC PTGT (Thảo) GDTT (Khang) GDTT (Khang) Âm nhạc (Zôn)
2 CN PTGT (Thảo) PTGT (Thảo) KHNN (Trinh) TD (Zôn)
3 CN CN CN CN PTGT (Thảo)
4 CN CN CN CN PTGT (Thảo)
5
Chiều 1 CN KHNN (Trinh) Thủ công (Trinh) CN
2 CN KHNN (Trinh) CN CN
3 CN Mĩ thuật (Trinh) CN CN
4
5
LỚP Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ bảy
1A4 Sáng 1 CC Mĩ thuật (Trinh) CN KNTPV (Thảo) GDTT (Khang)
2 KNXH(Zôn) GDTT (Khang) CN KNTPV (Thảo) KNTPV (Thảo)
3 GDTT (Khang) GDTT (Khang) CN Nhạc (Thảo) CN
4 GDTT (Khang) KNTPV (Thảo) CN KNGT (Khang) CN
5
Chiều 1 CN CN KNGT (Zôn) CN
2 CN CN KNGT (Zôn) CN
3 TD (Khang) CN TD (Zôn) CN
4
5
LỚP Ca học Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ bảy
1A5 Sáng 1 CC TD (Zôn) KNTPV (Trinh) CN GDTT (Khang)
2 CN CN KNTPV (Trinh) CN KNTPV (Trinh)
3 CN CN CN CN CN
4 KNXH(Zôn) CN CN CN CN
5
Chiều 1 GDTT (Khang) GDTT (Khang) CN CN
2 GDTT (Khang) GDTT (Zôn) CN CN
3 TD (Zôn) PTGT (Thảo) Mĩ thuật (Trinh) KNTPV (Trinh)
4
5
.