Tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắp bút nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024). Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   Trang thông tin điện tử Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông giới thiệu toàn văn Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắc về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Tải bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đây